Người Chiến Thắng quan tâm, giúp đỡ người khác

Hạnh phúc trong cuộc sống là có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định nuôi sống được bản thân và gia đình

Chúa Công Hoàng Hải

A passion for creating spaces

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Tân Đường Thư 新唐書: “Lục Đức viết: Kính lão, từ ấu, cứu tật, tuất cô, chẩn bần cùng, nhậm thất nghiệp” 六德曰: 敬老, 慈幼, 救疾, 恤孤, 賑貧窮, 任失業 (Lục Chí truyện 陸贄傳)

Lục Đức nói: Kính trọng người già, yêu thương con trẻ, cứu giúp người bệnh tật, vỗ về người cô quả, giúp đỡ người nghèo khó, dùng người không có việc làm sinh nhai.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.