Muốn thành tựu được việc lớn thì phải học được cách xem nhẹ của cải, danh vọng, địa vị

Coi trọng quá sẽ dẫn đến việc chứa chấp cho riêng mình không dám buông ra

Ta cất quân đánh giặc, không phải là có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì muốn để ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược”

Hoàng đế Lê Thái Tổ

Thà người phụ ta, ta chớ phụ người!… Không lấy việc nhỏ mà hại nghĩa lớn, không lấy ý gần mà nhãng mưu xa.


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *