Triết lý

Thắng ai và thắng cái gì

Thắng ai: không phải là thắng người mà là thắng chính mình.

Thắng cái gì: chính là vượt qua những thử thách, khó khăn gặp phải trong quá trình chinh phục những mục tiêu

Một cá nhân thắng được hai điều đó được gọi là Kẻ Mạnh. Kẻ Mạnh phát huy vai trò của mình giúp đỡ cho nhiều người, tích được nhiều công đức, làm ích lợi cho xã hội được gọi là Người Chiến Thắng.